កិច្ច​ប្រជុំ​បូកសរុបលទ្ធផលការងាររបស់គណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលអចិន្ត្រៃយ៍នៃ​ គណៈកម្មាធិការដឹកនាំត្រួតពិនិត្យយានយន្តដឹកជញ្ជូនលើសទម្ងន់កម្រិតកំណត់