គម្រោងពង្រីកសួនច្បារខេត្តកំពតត្រូវធ្វើរួមគ្នាជាមួយគម្រោងដាក់ប្រព័ន្ធលូរបស់ ADB