ការស្តារប្រព័ន្ធលូ ២០ខ្សែនៅកណ្ដាល និងនៅជាយរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ចប់ជាស្ថាពរហើយ