នាវាកងស្វ័យការពារជើងទឹកជប៉ុនចំនួនពីរគ្រឿង បានចាកចេញពីដែនទឹកកម្ពុជា