អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញ ចុះហត្ថលេខាជាមួយអង្គការ JICA លើគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធប្រឡាយលូទឹកកខ្វក់នៅបឹងជើងឯក