ស្រូវប្រាំងរបស់ប្រជាកសិករស្រុកបរិបូណ៌​​ជាង៣៥២ហិកតា​​​ដែលខ្វះ​ទឹកត្រូវ​បាន​មន្ទីរ​​ធនធាន​​ទឹកជួយបូមទឹក​សង្គ្រោះ