កម្ពុជានឹងរៀបចំមហោស្រពវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា វិស្វកម្ម និងគណិត​វិទ្យាលើកទី៥ ដើម្បី បង្ហាញពីបច្ចេកវិទ្យា និងការចាប់អារម្មណ៍លើជំនាញទាំងនេះ