ឯកឧត្ដម ឃួង ស្រេង បានជំរុញឱ្យមន្ដ្រីខណ្ឌទាំង១២ បន្ដចុះពិនិត្យមើលផ្លូវមានជង្ហុកត្រូវធ្វើការជួសជុលជាបន្ទាន់