ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី នឹងជួយរៀបចំប្រព័ន្ធបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈនៅ​កម្ពុជា ឱ្យស្របតាមការរីកចម្រើនរបស់ពិភពលោក