ព្រះពុទ្ធសាសនាជាចលករដ៏សំខាន់ក្នុងការ ជំរុញឱ្យមានការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិ​ប្រកប​ដោយនិរន្តរភាព