ប្រេសិតពិសេសរបស់ប្រធានអាស៊ាន គ្រោងនឹ​ង​រៀបចំកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោ​បល់​នៅ​ចុ​ង​ខែ​មេ​សា​ ដើម្បីស្តាប់ទស្សនៈពីបណ្តាភាគីពាក់ព័ន្ធនានា និងផ្លាស់ប្តូរមតិយោបល់ អំពីការ​ផ្ត​ល់​ជំ​នួ​យ​មនុស្សធម៌ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព