អាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាប ជំរុញឱ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ​ឱ្យឈប់ជាបន្ទាន់ នូវរាល់សកម្មភាពដែលប៉ះពាល់ដីព្រៃលិចទឹកនៅក្នុងតំបន់៣