សត្វក្រៀលចំនួន១៦ក្បាល បានវិលមកកាន់តំបន់ការពារទេសភាពបឹងព្រែកល្ពៅវិញ ដើម្បីរកចំណីក្នុងរដូវមិនបន្តពូជ