រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារលើកឡើងថា កម្មវិធីការងារសមរម្យ ជាក្របខ័ណ្ឌសម្រាប់កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ រវាងរាជរដ្ឋាភិបាល និងដៃគូនានាដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ