លោកជំទាវ ហឹង ណារី វ៉ាថន អញ្ជើញចែកអំណោយជូនគ្រួសាររស់នៅជា មួយមេរោគអេដស៍ចំនួន ៥៩គ្រួសារ នៅក្រុងក្រចេះ