រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប និងទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជប៉ុន ចុះហត្ថលេខាលើកំណត់ត្រា នៃកិច្ចពិភាក្សាការអនុវត្តគម្រោងទីក្រុងឆ្លាតវៃ