បណ្តាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍សរសើរកម្ពុជាក្នុងការត្រៀមឆ្ពោះទៅធ្វើម្ចាស់ផ្ទះ ស៊ីហ្គេម ២០២៣