គណៈកម្មការអន្តរក្រសួងគ្រប់គ្រងការលក់លេខចុះបញ្ជីរថយន្ត រៀបចំកិច្ច​ប្រជុំ​ពិភាក្សា​សម្រាប់រៀបចំរបាយការណ៍សន្និបាតឆ្នាំ២០២១ និងលើកទិសដៅការងារបន្តឆ្នាំ២០២២