ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី កែ គឹមយ៉ាន៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ​បានគិតគូរពីសុខទុក្ខ អាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋ តាមរយៈការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់គោលនយោបាយជាតិស្តីពី​មនុស្សចាស់