ឯកឧត្ដម ហាស់ សំអាត ដឹកនាំក្រុមការងារក្រសួង ចូលរួមកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ (AIBD) តាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូ