ប្រមុខការទូតកម្ពុជា៖ សន្តិភាពពេញលេញ ដែលជាគោលដៅចំបងបំផុត នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស មិនត្រូវបានសម្រេចនោះឡើយ នៅពេល UNTAC  បានចាកចេញពីកម្ពុជា