វប្បធម៌ និងបរិស្ថានបៃតង គឺជាចំណែកមួយដ៏អស្ចារ្យ ដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរឱ្យមកកម្សាន្តនៅកម្ពុជា