អភិបាលខេត្តស្វាយរៀង និងក្រុមការងារអញ្ជើញចុះពិនិត្យដំណើរការចូលរៀនឡើងវិញ នៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សា ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តស្វាយរៀង