ប្រជាពលរដ្ឋមានជីវភាពខ្វះខាតនៅក្នុងតំបន់ក្រហមនៃក្រុងសៀមរាបជាង ២ ០០០ នាក់ បានទទួលស្បៀងអាហារពីរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប