រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍បានបញ្ជាក់ថា ចុងសប្ដាហ៍ទី៤ ខែកញ្ញា កម្ពុជាទទួលបានទេសចរផ្ទៃក្នុងជាង១០ម៉ឺននាក់ កើនជាងសប្ដាហ៍មុន ២៩ភាគរយ