រដ្ឋមន្រ្ដីក្រសួងការងារស្នើសុំឱ្យអូស្រ្ដាលី ពិចារណារផ្តល់ឱកាសជូនដល់ពលករកម្ពុជា​ ដើម្បីទៅធ្វើការនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីឱ្យបានចំនួនច្រើនលើផ្នែកកសិកម្ម