សប្បុរសជនផ្តល់ជំនួយដល់រដ្ឋបាលសង្កាត់ជ្រាវ ដើម្បីចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩