លោក ថាច់ ផាណារ៉ុង ទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងលោក Mohan Bandam ចាងហ្វាងសារព័ត៌មាន ខ្មែរថែមស៍ (Khmer Times)