ព្រះសង្ឃនៅខេត្តសៀមរាបជិត១០០អង្គហើយ  បានឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ និងជាច្រើនអង្គទៀតកំពុងធ្វើចត្តាឡីស័ក