ករណីឆ្លងថ្មី នៅតែបន្តខ្ពស់ ដោយរកឃើញ ៨៣៩នាក់ និងជាសះស្បើយថ្មី ៥៣០នាក់ ខណៈមរណភាពថ្មី ១៨នាក់