ឯកឧត្តមបណ្ឌិត សុខ ប្រសិទ្ធិ អញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ ស្តីពីផែនការចំណាយ និងផែនការសកម្មភាពរបស់អនុគណៈកម្មការទី៥ តាមរយៈកិច្ចប្រជុំផ្ទាល់ និងតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ