ឯកឧត្ដម ឃួង ស្រេង ព្រមានអាជ្ញាធរខណ្ឌ សង្កាត់ និងភូមិទាំងអស់ ដែលមានសិទ្ធិក្នុងការចែកប័ណ្ណចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩ ដល់កុមារ និងយុវវ័យ មិនអនុញ្ញាតឱ្យយកប្រាក់ ជាថ្នូរនៃការផ្តល់ប័ណ្ណចាក់វ៉ាក់សាំងនោះទេ