អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញ៖ ការស្តារប្រឡាយបឹងទំពន់បានបញ្ចប់ ១០០ភាគរយហើយ