ក្រសួងសុខាភិបាល ចេញសារាចរណែនាំ ស្តីពីការចែកចាយ និងលក់តេស្តរហ័សរកអង់ទីហ្សែនកូវីដ-១៩