សម្ភារប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ១៩ របស់ឯកឧត្តម មាស សុភា ត្រូវបានប្រគល់ជូនមណ្ឌលធ្វើចត្តាឡីស័ក នៅស្រុកសង្គមថ្មី