ផ្អាកការប្រកួតកីឡាក្រៅសាលមួយចំនួន នៅអូឡាំពិកហ្គេម ខណៈខ្សល់ព្យុះទីហ្វុង Nepartak ទៅដល់ទីក្រុងតូក្យូ ប្រទេសជប៉ុន