អនុប្រធាន CAMSOC ត្រួតពិនិត្យកិច្ចការបន្ថែម ប្រចាំសប្តាហ៍នេះ