អភិបាលរងកែប អញ្ជើញដឹកនាំក្រុមការងារចូលរួមធ្វើបទបង្ហាញស្ដីពី ការស្រាវជ្រាវ និងគ្រប់គ្រងអ្នកប៉ះពាល់ អ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ តាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូ