បទវិចារណកថា៖ សូមមានជំនឿលើរាជរដ្ឋាភិបាល ! ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងកូវីដ-១៩ មិនមែនជាល្បែងនយោបាយការទូតរបស់កម្ពុជាឡើយ