ឯកឧត្តម ប៉ាល់ ចន្ទតារា ទទួលជួបជាមួយតំណាងក្រុមហ៊ុនចំនួនពីរ ដើម្បីពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហការ ផ្តល់សេវាបាញ់ថ្នាំសម្លាប់មេរោគកូវីដ-១៩