ក្រសួងមហាផ្ទៃណែនាំឱ្យអភិបាលរាជធានី ខេត្តទូទាំងប្រទេសពង្រឹងដំណើរការដេញថ្លៃគម្រោងមូលនិធិឃុំ សង្កាត់