ក្រុមហ៊ុន កូកា-កូឡា ផ្ដល់ធុងបែងចែកសំរាមចំនួន ៦០ធុង ដល់ឃុំចំនួន៣ ក្នុងស្រុកព្រៃឈរ ខេត្ដកំពង់ចាម ដើម្បីគាំទ្រការគ្រប់គ្រងសំរាម និងបរិស្ថានស្អាតក្នុងសហគមន៍