តម្លៃគ្រឿងសមុទ្រ ហាក់គ្មានភាពប្រែប្រួល ខណៈដែលភ្ញៀវទេសចរ មិនសូវមកកម្សាន្តនៅខេត្តកែប