ក្រុមហ៊ុន Grab ផ្តួចផ្តើមគំនិតឱ្យអ្នកធ្វើដំណើរចូលរួមកាត់បន្ថយឧស្ម័នកាបូន ដើម្បីរួមចំណែ កការពារព្រៃឈើរបស់កម្ពុជា