គណៈប្រតិភូអន្តរក្រសួង ចុះពិនិត្យវឌ្ឍនភាពការស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងសមិទ្ធផលនានាក្នុងក្រុងព្រះសីហនុ