ក្រសួងបរិស្ថានគ្រោងនឹងបង្កើតស្លាកយីហោ«ស្រូវមិត្តក្រៀល» ដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពសហគមន៍មូលដ្ឋាន និងការអភិរក្សសត្វក្រៀលនៅកម្ពុជា