កម្ពុជា បន្តមានករណីវិជ្ជមានថ្មី ៨២៥នាក់ និងជាសះស្បើយថ្មី ៨៩៧នាក់ ខណៈករណីនាំចូលថ្មី ៣៣៥នាក់