រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញគូសបញ្ជាក់ថា ការស្តារប្រឡាយលូ៥ ដោយស្តារយកភក់​ចេញពី​បាតប្រឡាយ បានបញ្ចប់១០០ភាគរយហើយ