អភិបាលខេត្តកំពង់ចាម ទទួលអំណោយពីសប្បុរសជន ដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺកូវីដ ១៩