មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងសាធារណការ៖ សូមកុំប្រថុយប្រថានដឹកជញ្ជូន លើសទម្ងន់កម្រិតកំណត់ ដែលបង្កឱ្យផ្លូវឆាប់ខូច បង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និង​កុំបើកលើសល្បឿនកំណត់ដោយច្បាប់